ฝ่ายวิชาการ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

2.จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

3.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

5.ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย