• กิจกรรม Big Cleaning Day
  กิจกรรม Big Cleaning Day
 • หลักสูตรอาชีพระยะสั้น(ซอยผมชายฟรีสไตส์)
  หลักสูตรอาชีพระยะสั้น(ซอยผมชายฟรีสไตส์)
 • โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชม (ขนมข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนี่ยวมูล)
  โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชม (ขนมข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนี่ยวมูล)
 • บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
 • การอบรมวิชาชีพเฉพาะหลักสูตร งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  การอบรมวิชาชีพเฉพาะหลักสูตร งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • หลักสูตรอาชีพระยะสั้น(ซอยผมชายฟรีสไตส์)
  หลักสูตรอาชีพระยะสั้น(ซอยผมชายฟรีสไตส์)
 • เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
  เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
 • มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะหลักสูตร แก่ทหารประจำการ
  มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะหลักสูตร แก่ทหารประจำการ